Lyerja e sipërfaqeve të fasadës

Me rastin e freskimit të ngjyrës së fasadës e përdorim lyerësin themelor si dhe shtresën përfundimtare. Ju prezentojmë zgjidhjet më të mira për ngjyrosjen e fasadës, duke e shikuar në aspektin e nevojave dhe dëshirave për mbrojtjen e sipërfaqeve të fasadës.

Problemi

Zgjidhjet më të mira të përdorura si zgjidhje në sistem

Ngjyrosja për rritjen e aftësisë vet-larëse dhe ujë-rezistuese të fasadës

Lyerësi themelor: 1x  Silicone primer

 

Shtresa përfundimtare: 2x Nanoxilcolor

Ngjyrosja e fasadës me bazë minerale

Lyerësi themelor: 1x  Silicate primer

 

Shtresa përfundimtare: 2x Jubosilcolor Silikat

Freskimi i ngjyrës në sipërfaqet e rrafshta të fasadës 

Lyerësi themelor: 1x  Akril emulzija

 

Shtresa përfundimtare: 2x Acrylcolor

Freskimi i ngjyrës në sipërfaqet e vrazhda të fasadës dhe sanimi i mikroplasaritjeve në fasadë 

Lyerësi themelor: 1x  Akril emulzija

 

Shtresa përfundimtare:  2x Revitalcolor AG

Freskimi i ngjyrës në baza minerale dhe objekte të trashigimisë kulturore 

Lyerësi themelor: 1x  Silicate primer

 

Shtresa përfundimtare: 1-2x Jubosilcolor Silicate

 Zgjidhjet në sistem janë të karakterit informativ. Për më shumë informata apo për zgjidhjen e ndonjë rasti konkret mund të kontaktoni stafin e JUB Kosova sh.p.k.
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu